Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Chi tiết tin

   Minimize

Đảng ủy xã Thăng Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý III và quý IV năm 2023

Người đăng: Admin Thang Phuoc Lượt xem: 70

Ngày 11/01/2024, Đảng ủy xã Thăng Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý III và quý IV năm 2023.

Tham dự Hội nghị, ở xã có các đồng chí Đảng ủy viên (khóa XVII); Trưởng, Phó các ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; ở thôn có các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT, Thôn đội trưởng, Công an viên và các chi hội, đoàn thể.


Đ/c Phan Đình Thông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã quán triệt một số văn bản liên quan

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý III và quý IV năm 2023 như: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng ủy xã; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2030; Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 03/10/2023 về thực hiện Đề án 17-ĐA/TU; Quy định số 663-QĐ/HU, ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý biên chế của hệ thống chính trị huyện; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 335- KH/TU, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số 544-CV/HU, ngày 03/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Công văn 571-CV/HU, ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 06/10/2023 của Huyện ủy về định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 122-KH/HU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 12/10/2023 của Ban Thường Tỉnh ủy; KH 121-KH/HU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

Tác giả: Lê Thị Sương

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Thăng Phước - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.833.049
Email:xathangphuoc@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt truy cập

   Minimize
Tổng số lượt truy cập